Kravas automašīnas

CITI PARTNERI UN SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS

Šis paziņojums sniedz informāciju par to, kā Volvo Group apstrādā Jūsu personas datus.

Volvo Group var apstrādāt personas datus par jums, ja jūs darbojaties kā fiziska persona, kas sadarbojas ar Volvo Group, vai arī, ja esat vai esat bijis tāda uzņēmuma darbinieks, kurš sadarbojas ar Volvo grupu kā biznesa partneris.

Pārziņa un grupas privātuma speciālista identitāte un kontaktinformācija

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB un AB Volvo (kopīgi turpmāk tekstā — VOLVO) kā personas datu pārziņi ir atbildīgi par ar Jums saistītu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības likumiem un noteikumiem.

Ja jums ir jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, sazinieties ar VOLVO grupas privātuma speciālistu elektroniski gpo.office@volvo.com vai rakstiet vai zvaniet uz:

AB Volvo Grupas privātuma birojs, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Gēteborga, Zviedrija

+46 (0)31 66 00 00

VOLVO pilnā vai daļējā apmērā apstrādās tālāk norādītās personas datu kategorijas.
 

Kontaktinformācija, piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, pasta adrese, tālruņa numurs
 

Organizācijas informācija, piemēram, uzņēmuma nosaukums, amata nosaukums, darba vieta, valsts
 

Juridiskais pamatojums un apstrādes mērķi
 

VOLVO apstrādās jūsu personas datus, balstoties uz kādu no tālāk norādītajiem juridiskajiem pamatojumiem un tālāk norādīto mērķu īstenošanai.
 

Likumīgas intereses. VOLVO likumīgās intereses arī ir intereses pārvaldīt savas ikdienas darbības saskaņā ar likumam atbilstošu un godīgu biznesa praksi, tostarp pārvaldīt attiecības ar saviem biznesa partneriem, lai izpildītu līguma(-u) saistības vai sadarbības norunas, kurā(-os) jūs vai jūsu darba devējs ir līgumslēdzēja puse, un/vai veikt darbības, kas jāveic pirms līguma noslēgšanas ar jums vai jūsu darba devēju. Piemēram, VOLVO ir jāzina jūsu vēlamā saziņas valoda, lai varētu atbilstoši ar jums komunicēt ikdienas darbību veikšanai.
 

Izņēmuma gadījumos un tikai tad, ja nav piemērojams nekāds cits juridisks pamatojums, VOLVO atsevišķi varētu lūgt jūsu atļauju personas datu apstrādei tālāk norādītajiem mērķiem. Ja piekrišana ir saņemta, jums vienmēr ir tiesības atsaukt savu piekrišanu, taču tas neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojās uz piekrišanu pirms atsaukuma.
 

VOLVO apstrādās jūsu personas datus, lai īstenotu tālāk norādītos mērķus.
 

Saziņa reklāmas un mārketinga mērķiem, piemēram, nosūtot VOLVO regulāro biļetenu/žurnālus, informāciju par mūsu pakalpojumiem, reklāmas un promociju materiālu, ielūgumus uz pasākumiem, ko organizējam mēs paši vai trešās puses, ar kurām mēs sadarbojamies.
 

Aptauju veikšanai, piemēram, aptaujām par gala klientu apmierinātību, aptaujām par izplatītāju apmierinātību, aptaujām par produktu kvalitāti, aptaujām par procesa uzlabošanu.

VOLVO galvenokārt iegūs jūsu personas datus no jums un jūsu darba devēja. Mēs varam iegūt jūsu personas datus arī no uzņēmuma, kas jums ir pārdevis vai iznomājis VOLVO produktu vai pakalpojumu.

Iespējams, ka atsevišķi personas dati tiek automātiski izveidoti VOLVO IT sistēmā vai ekvivalentā veidā, kad jūs izveidojat piekļuvi VOLVO nodrošinātajiem tiešsaistes pakalpojumiem vai izmantojat piekļuvi tiem.

Daži personas dati ir nepieciešami uzņēmumam VOLVO, lai sadarbotos ar saviem biznesa partneriem un sabiedrības locekļiem, kuri sazinās ar VOLVO. Ja personas dati netiks sniegti, tas negatīvi ietekmēs informācijas, produktu un pakalpojumu realizēšanu un piegādi, ko jūs vai jūsu darba devējs varētu sagaidīt no VOLVO. 

VOLVO normālā situācijā nenodos jūsu personas datus nevienam ārpus Volvo Group, izņemot gadījumus, kad to pieprasa likums vai noteikumi. Tomēr VOLVO nepieciešamības gadījumā, lai īstenotu personas datu apstrādes mērķi, drīkst nodot jūsu personas datus citam Volvo Group uzņēmumam, tostarp uzņēmumam ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas (ES/EEZ). VOLVO nepieciešamības gadījumā, lai īstenotu personas datu apstrādes mērķi, arī drīkst nodot jūsu personas datus trešo pušu uzņēmumiem un piegādātājiem, tostarp uzņēmumiem un piegādātājiem ārpus ES/EEZ.

VOLVO nodrošinās nepieciešamo drošību, gādājot par atbilstošu jūsu personas datu aizsardzības līmeni, kā to nosaka piemērojamie datu aizsardzības likumi. Piemēram, šī mērķa īstenošanai varētu tikt izmantots starpniekuzņēmums vai var tikt noslēgti ārēji datu apstrādes līgumi, kuru pamatā ir ES apstiprinātas Standarta līguma klauzulas vai ES-ASV privātuma aizsargmehānisms, vai kādi citi mehānismi, kurus ik pēc laika apstiprina vai atzīst atbildīgās iestādes. Ja jums ir jautājumi par pārsūtīšanu, sazinieties ar VOLVO datu aizsardzības speciālistu.

VOLVO glabās jūsu personas datus tik ilgi, cik tas būs nepieciešams juridisko vai līgumā noteikto pienākumu izpildīšanai, ņemot vērā, piemēram, līguma darbības laiku, garantijas un produkta drošumatbildības prasības, bet nepārsniedzot laiku, kāds nepieciešams, lai VOLVO varētu īstenot mērķus, kādiem personas dati tika savākti.

Jums ir tiesības pieprasīt no VOLVO informāciju par to, kādus jūsu datus apstrādā, un piekļūt šādiem personas datiem. Jums arī ir tiesības pieprasīt koriģēt savus personas datus, ja tie ir nepareizi, un pieprasīt dzēst savus personas datus. Turklāt jums ir tiesības pieprasīt ierobežot savu personas datu apstrādi, t. i., jūs varat pieprasīt VOLVO noteiktos apstākļos ierobežot savu personas datu apstrādi. Jums arī ir tiesības iebilst datu apstrādei, balstoties uz likumīgām interesēm, vai apstrādei tiešajam mārketingam. Jums arī ir tiesības uz datu pārnesamību (jūsu datu nodošanu citam pārzinim), ja VOLVO veiktās jūsu personas datu apstrādes pamatā ir piekrišana vai līgumsaistību izpildīšana, un šī apstrāde ir automatizēta.

Jums arī ir tiesības iesniegt sūdzības pārraugošajai iestādei, ja jums ir iebildumi par to, kā VOLVO apstrādā jūsu personas datus. Plašāku informāciju par šīm tiesībām un to īstenošanu jautājiet VOLVO grupas privātuma speciālistam.

Plašāka informācija par datu subjekta tiesībām