Kravas automašīnas

PAZIŅOJUMS PAR PRIVĀTUMU KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTAM

Šis paziņojums sniedz informāciju par to, kā Volvo Group apstrādā Jūsu personas datus.

Ja šobrīd esat vai kādreiz esat bijusi persona vai uzņēmuma darbinieks, kas ir pircis vai nomājis produktu vai pakalpojumu, ko piedāvājis kāds no Volvo Group piederošiem uzņēmumiem, Volvo Group, iespējams, apstrādās Jūsu personas datus. Tādā gadījumā, lūdzu, izlasiet paziņojumu klientu apkalpošanas speciālistam. 

Ja šobrīd esat vai kādreiz esat bijusi persona vai uzņēmuma darbinieks, kas ir pārdevis vai nomājis produktu vai pakalpojumu kādam no Volvo Group piederošiem uzņēmumiem, mēs, iespējams, apstrādāsim Jūsu personas datus. Tādā gadījumā, lūdzu, izlasiet paziņojumu piegādātājiem.

Ja šobrīd esat vai kādreiz esat bijis vadītājs vai operators tādos transportlīdzekļos vai būvniecības mašīnas, ko pārdod vai ražo kāds no Volvo Group piederošiem uzņēmumiem, mēs, iespējams, apstrādāsim Jūsu personas datus. Tādā gadījumā, lūdzu, izlasiet paziņojumu autovadītājiem.

Ja šobrīd esat vai kādreiz esat bijis Volvo Group grupas darbinieks vai esat bijis algots konsultants, mēs, iespējams, apstrādāsim Jūsu personas datus. Tādā gadījumā, lūdzu, izlasiet paziņojumu darbiniekiem vai konsultantiem. 

Pārziņa un grupas privātuma speciālista identitāte un kontaktinformācija

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB un AB Volvo (VOLVO) kā personas datu pārziņi ir atbildīgi par ar jums saistītu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības likumiem un noteikumiem.

Ja jums ir jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, sazinieties ar VOLVO grupas privātuma speciālistu elektroniski gpo.office@volvo.com vai rakstiet vai zvaniet uz:

AB Volvo Grupas privātuma birojs, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Gēteborga, Zviedrija 

+46 (0)31 66 00 00 

VOLVO pilnā vai daļējā apmērā apstrādās tālāk norādītās personas datu kategorijas.

 

Kontaktinformācija, piemēram, vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs

Individuālie dati, piemēram, izvēlētā saziņas valoda, fotogrāfija, apģērba izmērs, iecienītie ēdieni

Organizācijas informācija, piemēram, uzņēmuma nosaukums, amata nosaukums, darba vieta, valsts.

Remonta/servisa dati, piemēram, jūsu veikto aktivitāšu izsekošana un reģistrēšana (ietverot garantijas prasības), ja šīs darbības veiktas saistībā ar transportlīdzekļu uzturēšanu, remontu vai servisu

Informācija par kompetenci, piemēram, informācija par mācībām un apmācības aktivitātes

Ar IT saistītie dati, piemēram, lietotāja ID, paroles, pieteikšanās informācija, kā arī informācija un reģistrētā informācija par to, kā jūs izmantojat VOLVO IT lietojumprogrammas vai pakalpojumus.

 

Ja esat atsevišķs tirgotājs, VOLVO apstrādās arī tālāk norādītās personas datu kategorijas.

Finanšu informācija, piemēram, kredītinformācija, maksājumu informācija, informācija par bankas kontiem

Līguma dati, piemēram, pasūtījumi, līgumi un citas vienošanās starp jums un VOLVO.

 

Juridiskais pamatojums un apstrādes mērķi

 

VOLVO apstrādās jūsu personas datus, balstoties uz kādu no tālāk norādītajiem juridiskajiem pamatojumiem un tālāk norādīto mērķu īstenošanai.

 

Juridiskie pienākumi. Piemēram, VOLVO pēc likuma prasībām var būt pienākums ziņot par darījumiem nodokļu iestādēm, un šī iemesla dēļ VOLVO būs jāapstrādā jūsu personas dati.

Līgumsaistības. Piemēram, VOLVO varētu būt nepieciešams apstrādāt jūsu personas datus, lai nodrošinātu jūsu vai jūsu darba devēja parakstīta pasūtījuma vai servisa līguma noteikumu un vienošanos izpildi.

Likumīgas intereses. VOLVO likumīgās intereses arī ir intereses pārvaldīt savas ikdienas darbības saskaņā ar likumam atbilstošu un godīgu biznesa praksi, tostarp pārvaldīt attiecības ar saviem klientiem, lai izpildītu līguma(-u) saistības, kuros jūs vai jūsu darba devējs ir līgumslēdzēja puse, un/vai veikt darbības, kas jāveic pirms līguma noslēgšanas ar jums vai jūsu darba devēju. Piemēram, VOLVO ir jāzina jūsu vēlamā saziņas valoda, lai varētu atbilstoši ar jums komunicēt ikdienas darbību veikšanai.

 

Izņēmuma gadījumos un tikai tad, ja nav piemērojams nekāds cits juridisks pamatojums, VOLVO atsevišķi varētu lūgt jūsu atļauju personas datu apstrādei tālāk norādītajiem mērķiem. Ja piekrišana ir saņemta, jums vienmēr ir tiesības atsaukt savu piekrišanu, taču tas neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojās uz piekrišanu pirms atsaukuma.

 

Saziņa reklāmas un mārketinga mērķiem, piemēram, nosūtot mūsu regulāro biļetenu/žurnālus, informāciju par mūsu pakalpojumiem, reklāmas un promociju materiālu, ielūgumus uz pasākumiem, ko organizējam mēs paši vai trešās puses, ar kurām mēs sadarbojamies.

 

Klientu aptauju veikšanai, piemēram, aptaujām par gala klientu apmierinātību, aptaujām par izplatītāju apmierinātību, aptaujām par produktu kvalitāti, aptaujām par procesa uzlabošanu.

 

Personalizētu pakalpojumu veidošanai, piemēram, nosūtot jums Volvo zīmola jaku atbilstoši jūsu izmēram, vai arī nodrošinot ēdienu atbilstoši jūsu vēlmēm, ja uzaicinām jūs uz Volvo organizētu pasākumu.

VOLVO primāri ievāks jūsu personas datus no jums un jūsu darba devēja (otrajā gadījumā tas neattiecas uz finanšu informāciju). Mēs varam iegūt jūsu personas datus arī no uzņēmuma, kas jums ir pārdevis vai iznomājis VOLVO produktu vai pakalpojumu.

Iespējams, ka atsevišķi personas dati tiek automātiski izveidoti VOLVO IT sistēmā vai ekvivalentā veidā, kad jūs izveidojat piekļuvi VOLVO nodrošinātajiem tiešsaistes pakalpojumiem vai izmantojat piekļuvi tiem.

Atsevišķi personas dati ir nepieciešami, lai VOLVO varētu sazināties ar saviem klientiem biznesa mērķu īstenošanai. Ja personas dati netiks sniegti, tas negatīvi ietekmēs produktu un pakalpojumu realizēšanu un piegādi, ko jūs vai jūsu darba devējs varētu sagaidīt no VOLVO. 

VOLVO normālā situācijā nenodos jūsu personas datus nevienam ārpus Volvo Group, izņemot gadījumus, kad to pieprasa likums vai noteikumi. Tomēr VOLVO nepieciešamības gadījumā, lai īstenotu personas datu apstrādes mērķi, drīkst nodot jūsu personas datus citam Volvo Group uzņēmumam, tostarp uzņēmumam ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas (ES/EEZ). VOLVO nepieciešamības gadījumā, lai īstenotu personas datu apstrādes mērķi, arī drīkst nodot jūsu personas datus trešo pušu uzņēmumiem un piegādātājiem, tostarp uzņēmumiem un piegādātājiem ārpus ES/EEZ.

VOLVO nodrošinās nepieciešamo drošību, gādājot par atbilstošu jūsu personas datu aizsardzības līmeni, kā to nosaka piemērojamie datu aizsardzības likumi. Piemēram, šī mērķa īstenošanai varētu tikt izmantots starpniekuzņēmums vai var tikt noslēgti ārēji datu apstrādes līgumi, kuru pamatā ir ES apstiprinātas Standarta līguma klauzulas vai ES-ASV privātuma aizsargmehānisms, vai kādi citi mehānismi, kurus ik pēc laika apstiprina vai atzīst atbildīgās iestādes. Ja jums ir jautājumi par pārsūtīšanu, sazinieties ar VOLVO datu aizsardzības speciālistu.

VOLVO glabās jūsu personas datus tik ilgi, cik tas būs nepieciešams juridisko vai līgumā noteikto pienākumu izpildīšanai, ņemot vērā, piemēram, līguma darbības laiku, garantijas un produkta drošumatbildības prasības, bet nepārsniedzot laiku, kāds nepieciešams, lai VOLVO varētu īstenot mērķus, kādiem personas dati tika savākti.

Jums ir tiesības pieprasīt no VOLVO informāciju par to, kādus jūsu datus VOLVO apstrādā, un piekļūt šādiem personas datiem. Jums arī ir tiesības pieprasīt koriģēt savus personas datus, ja tie ir nepareizi, un pieprasīt dzēst savus personas datus. Turklāt jums ir tiesības pieprasīt ierobežot savu personas datu apstrādi, t. i., jūs varat pieprasīt VOLVO noteiktos apstākļos ierobežot savu personas datu apstrādi. Jums arī ir tiesības iebilst datu apstrādei, balstoties uz likumīgām interesēm, vai apstrādei tiešajam mārketingam. Jums arī ir tiesības uz datu pārnesamību (jūsu datu nodošanu citam pārzinim), ja VOLVO veiktās jūsu personas datu apstrādes pamatā ir piekrišana vai līgumsaistību izpildīšana, un šī apstrāde ir automatizēta.

Jums arī ir tiesības iesniegt sūdzības pārraugošajai iestādei, ja jums ir iebildumi par to, kā VOLVO apstrādā jūsu personas datus. Plašāku informāciju par šīm tiesībām un to īstenošanu jautājiet VOLVO datu aizsardzības speciālistam.

Plašāka informācija par datu subjekta tiesībām